f

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 58 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2558 จำนวน 64 ทุน ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนที่บิดามารดาเสียชีวิต เนื่องจากประสบสาธารณะภัย และได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทุนที่มีเกียรติอย่างสูงสุด ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนจงภาคภูมิใจ ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในกรอบระเบียบวินัยและจบการศึกษาอย่างสมเกียรติ

 

[huge_it_gallery id=”13″]