f

จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนและโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนและโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนชาวไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน

วันนี้ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณจุดผ่อนปรนช่องทางการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนและโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับนายอำเภอเชียงดาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบผ้าห่มให้ตัวแทนประชาชนเมียนมา ทั้งนี้ ยังมอบเงินสนับสนุนโครงการในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันให้ตัวแทนหมู่บ้านในตำบลเมืองนะ ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมร้านค้าผู้ประกอบการบริเวณงาน จากการดำเนินโครงการ โดยอำเภอเชียงดาวได้รับความร่วมมือได้รับความร่วมมือจากฝ่ายทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง และทำการการประสานกับฝ่ายประเทศเมียนมา มีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมจากที่บ้านอรุโณทัย

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว เปิดเผยว่า ด่านกิ่วผาวอกเป็นด่านที่มีจุดประสงค์จะผ่อนปรนให้ประชาชนทั้งสองฝั่งได้มีการค้าขายสิ่งของที่จำเป็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเวลานับ 50 กว่าปี ประกอบกับกรมการปกครองได้ดำเนินโครงการการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาดต่อกัน ตามแนวชายแดน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนไทยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ฝ่ายปกครองเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การค้าและท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญพี่น้องชาวเมียนมาและชาวไทย อำเภอเชียงดาว ที่อาศัยอยู่บริเวณกิ่วผาวอก ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเปิดจุดผ่อนปรนช่องทางการค้ากิ่วผาวอก ซึ่งเป็นจุดที่จะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการค้าขายกันมาเป็นระยะเวลานาน ช่วงที่ผ่านมามีอุปสรรคในการผ่านแดนทางการค้า โดยได้มีการพูดคุย เจรจา ในส่วนของฝ่ายทหารและฝ่ายหอการค้าต่างๆ เชื่อมั่นว่าจุดการผ่อนปรนช่องทางการค้ากิ่วผาวอกในการค้าครั้งนื้ เพื่อจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนอำเภอเชียงดาว สามารถสร้างความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวเมียนมาด้วย ซึ่งคาดว่ามูลค่าเงินที่เข้ามาประมาณ 100 ล้านบาท ดูจากว่าการที่ผู้คนที่เข้ามาร่วมทั้งประชาชนชาวไทยและจากฝั่งเมียนมา ประมาณ 1,000 คน เพื่อจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันสินค้า ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทางการเกษตร และของบริโภคอุปโภค ที่มาจากฝั่งไทยและเป็นที่นิยมของทางเพื่อนบ้านชาวเมียนมา