f

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่น 26/2559 (รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่น 26/2559 (รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ให้ข้าราชการได้มีโอกาสออกจากพื้นที่รับการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และยังเป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนข้าราชการจากต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ เพื่อสานสร้างเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

วันนี้ 11 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิน ชั้น 1 ตึกใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่น 26/2559 (รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ

นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. มีความกังวลและห่วงใยในสวัสดิภาพของข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตประจำวันด้วยความยากลำบาก ในสถานการณ์ความไม่สงบที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย แต่ในท่ามกลางความไม่สงบนั้น ข้าราชการยังยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญที่น่ายกย่อง ชื่นชมและภาคภูมิใจของข้าราชการทั่วประเทศ ซึ่งโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ เป็นโครงการที่รัฐบาลหลายสมัยได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินโครงการให้ข้าราชการได้มีโอกาสออกจากพื้นที่เพื่อพักผ่อนร่างกายและจิตใจเป็นการชั่วคราว ได้รับการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้สถานที่สำคัญ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนที่แตกต่างกันและยังเป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนข้าราชการจากต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ สานสร้างเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป