f

โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติในหลวงและพระราชินี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ (วิ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองราชวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอุปสมบทจำนวน 17 รูป ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบรรพชาอุปสมบทในโครงการฯ มาจากหน่วยงานและองคืกรต่างๆ จำนวน 9 รูป และมีผู้เข้าร่วมบรรพชาสมทบอีกจำนวน 8 รูป รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 รูป อยู่จำพรรษาเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 จะเดินทางพักแรมยังพุทธมณฑล 1 คืน และในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 พระภิกษุทั้ง 770 รูป เดินทางไปรับบาตรพุทธศาสนิกชนและเจริญพระพุทธมนต์ยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจะมีพิธีลาสิกขาในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

 

S__14508034 S__14508040 S__14508042 S__14508049 S__14508051 S__14508062