f

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2559

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2559

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2559  โดยมีเด็กเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 72 คน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2559  ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (20 มี.ค. 59) ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2559  ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา จัดโดยคณะสงฆ์วัดสวนดอกพระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนสวนดอก คณะศรัทธาวัดสวนดอก โรงเรียนวัดสวนดอก และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง พุทธศาสนิกชน ทายก ทายิกา ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีเด็กเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 คน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2559 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึกอบรมตนตามหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะมุ่งเน้นการฝึกฝนให้รู้จักใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางกลวิธี “คิดแบบพุทธ” เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต อีกทั้งรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยคณะผู้ดำเนินงานได้ยึดหลักการร่วมกันระหว่าง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ด้วยการช่วยกันชักนำให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนอันจะส่งผลดีแก่สังคมต่อไป