f

เทศบาลตำบลป่าแดดจัดงานวันสตรีสากล เพื่อยกย่องบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลป่าแดดจัดงานวันสตรีสากล เพื่อยกย่องบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

บ่ายวันที่ 7 มี.ค.๕๙ ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด ถนน ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นางทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นางแสงเดือน ปั๋นแก้ว ประธานคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากลเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี  2559 กล่าวว่า วันสตรีสากลเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี ๒๕๕๙ ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยได้ตระหนังถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรี เนื่องจากในสังคมของเรานั้นถือได้ว่าสตรีเป็นพลังสังคมที่ยิ่งใหญ่ สตรีได้ทำหน้าที่เคียงคู่กับบุรุษมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่ในสมัยโบราณกาล ซึ่งถือได้ว่าสตรีไทยมีศักยภาพ มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยที่สตรีไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งตลอดมา จะเห็นได้ว่าการพัฒนากลุ่มองค์กรสตรีในพื้นที่ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มองค์กรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้ปัจจัยหนึ่งก็ต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสตรีให้มีความสามารถในการพัฒนาสังคม และการดำรงชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้องพัฒนาสตรีให้เข้มแข็ง   ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าแดดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเสมอภาคส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน ปรับเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด ของคนในสังคมให้มีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของสตรีและบุรุษ เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาค ให้ยอมรับในความคิด ความรู้ ความสามารถ และความหลากหลายในกันและกัน โดยสนับสนุนบทบาทสตรีพร้อมดึงศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  เทศบาลตำบลป่าแดดและกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลป่าแดด จึงได้จัดงานโดยมีความมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุนและร่วมกันจัดกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางมากขึ้น และให้สตรีได้มีกิจกรรมทำร่วมกันสานสัมพันธ์ สร้างความรัก สามัคคีในกลุ่มองค์กรสตรี รวมทั้งให้สตรีได้แสดงศักยภาพ กระตือรือร้น เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสตรี สร้างขวัญกำลังใจ แสดงให้เห็นคุณค่าของสตรีที่มีผลงานทางสังคม นอกจากนี้ ยังให้กลุ่มองค์กรสตรีมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก กลุ่มองค์กรต่าง ๆ อาทิ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าแดด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในงานได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ยังสะท้อนให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสตรีที่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับชุมชน