f

สำนักพัฒนาพิงคนครจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่การเรียนรู้ทางประวัติศสาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1

สำนักพัฒนาพิงคนครจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่การเรียนรู้ทางประวัติศสาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1

สำนักพัฒนาพิงคนครเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ จัดปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่การเรียนรู้ทางประวัติศสาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 300 คน

วันนี้ (20 มี.ค.59)  เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่จัดทำโครงการ “ปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติเมืองเชียงใหม่” และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่การเรียนรู้ทางประวัติศสาสตร์ในเชียงใหม่ เล่ม 1 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยจัดทำโครงการ “ปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติเมืองเชียงใหม่” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว  รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวในรูปแบบ Culture & tourism อีกด้วย

สำหรับเส้นทางการจัดปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” เริ่มจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปวัดเชียงมั่น วัดพระเจ้ามังราย หออารักษ์มังราย โดยเป็นการปั่นในเชิงท่องเที่ยว ซึ่งจะมี รศ.สมโชติ อ๋องสกุล เป็นผู้เล่าเรื่องราวในอดีตของเมืองเชียงใหม่ตลอดเส้นทาง พร้อมจัดเตรียมดอกไม้ให้ผู้ปั่นทุกคนได้ร่วมสักการะพญามังราย โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 300 คน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่จำนวน 3 เล่มๆละ 1,000 ฉบับ โดยแต่ละเล่มประกอบด้วย เส้นทางจักรยานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริง จาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่