f

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ และคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1

จัดงานวันครู ประจำปี 2559 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 จัดงานวันครู ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2559 โดยมี นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นผู้อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา จากนั้นมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆจำนวน 214 ราย ประกอบด้วย รางวัลโรงเรียนและผู้บริหารดีเด่น รางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2558 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา รางวัล หนึ่งแสนครูดี รางวัลครูผู้ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขรางวัลลูกจ้างประจำดีเด่นและรางวัลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดีเด่นนายยงยุทธ ขัดผาบ ประธานการจัดงาน เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ และคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จัดกิจกรรมวันครูอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมชนนีนาถ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันงามของชาติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการให้คำปราศรัยและให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธีว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง วันครูเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะเป็นผู้เสียสละ พิธีไหว้ครูหรือบูชาเพื่อเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความคิดเห็นอยู่กตเวทีแสดงความเคารพยอมรับต่อครูอาจารย์ว่า เป็นผู้เพียบพร้อมต่อคุณธรรมและความรู้ คำว่าครูนั้นจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างหนักยิ่งกว่าที่จะอบรมสั่งสอนให้คนๆหนึ่ง เติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนดีของสังคม