f

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จัดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคเหนือ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จัดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี

นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคเหนือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ปีที่ 70 ในปี 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาโดยจัดขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 ศูนย์อนามัยที่ 1 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลชุมชน ประชาสัมพันธ์จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรการศึกษาในภาคเหนือประมาณ 100 คนเข้าร่วมประชุม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติ คือ การป้องกันโรคและคัดกรอง เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนให้ได้รับการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อร่วมการจัดทำแผนการกำจัด ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สืบเนื่องจากภาคเหนือมีอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุเกิดจากการกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดเกร็ดขาว ปรุงดิบหรือสุกๆ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงทำโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ 27 จังหวัด 84 อำเภอ ในส่วนของภาคเหนือเน้นในพื้นที่ 6 จังหวัด 8 อำเภอ8 หมู่บ้านต้นแบบ ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายประมาณ 2,000 คนคัดกรองหาพยาธิใบไม้ตับทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ อาทิ กระทรวงการศึกษาธิการในการให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมไม่กินปลาดิบ กระทรวงมหาดไทยโดยท้องถิ่นจะได้ดำเนินการเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะในชุมชน เพื่อลดการปนเปื้อนไข่และตัวอ่อนพยาธิ ในคน ปลา หอย สุนัข แมว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเฝ้าระวังเรื่องปลาและส่งเสริมความรู้การเลี้ยงปลา การจัดการฟาร์มปลาที่ปลอดพยาธิแก่เกษตรกร

[huge_it_gallery id=”1″]