f

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนา “คนเหนือเดินหน้า … ร่วมปฏิรูปประเทศไทย”

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า … ร่วมปฏิรูปประเทศไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า … ร่วมปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิรูปประเทศไทย

สายวันที่ 18 มี.ค.59 ที่ห้องเชียงใหม่ 3 รร.ดิเอ็มเพลส อ.เมืองเชียงใหม่  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยการนำของนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สปข.3 เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า…ร่วมปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการ ปชส.การปฏิรูปประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติและให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตรประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน และนายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมเสวนาให้ความรู้และความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้แก่สื่อมวลชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 120 คน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์เพื่อการปฏิรูปประเทศตามแนวทางการคืนความสุขให้แก่ประเทศและประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป