f

สถานีวิทยุไลฟ์เอฟเอ็มเรียนแจ้งคุณผู้ฟังรายการทุกท่านได้รับทราบ

สถานีวิทยุไลฟ์เอฟเอ็มเรียนแจ้งคุณผู้ฟังรายการทุกท่านได้รับทราบ ในช่วงนี้จะมีนักศึกษาฝึกงานออกไปขอรบกวนท่านสละเวลาอันมีค่า ในการกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานี ขอขอบพระคุณชาวไลฟ์และชาวเชียงใหม่ทุกท่านที่ได้กรอกแบบสอบถามมาก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงอีกหลายๆ ท่านในวันต่อๆ ไปด้วย ซึ่งน้องๆ ก็จะมีของขวัญตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ มอบให้ด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณในการสละเวลาครั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ทางสถานีวิทยุได้รับมานั้น จะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับการปรับปรุง แก้ไขและการพัฒนาการเป็นกระบอกเสียงของชาวเชียงใหม่และชาวไลฟ์ในอนาคตต่อไป ในช่วงนี้จะมีนักศึกษาฝึกงานออกไปขอรบกวนท่านสละเวลาอันมีค่า ในการกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานี ขอขอบพระคุณชาวไลฟ์และชาวเชียงใหม่ทุกท่านที่ได้กรอกแบบสอบถามมาก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงอีกหลายๆ ท่านในวันต่อๆ ไปด้วย ซึ่งน้องๆ ก็จะมีของขวัญตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ มอบให้ด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณในการสละเวลาครั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ทางสถานีวิทยุได้รับมานั้น จะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับการปรับปรุง แก้ไขและการพัฒนาการเป็นกระบอกเสียงของชาวเชียงใหม่และชาวไลฟ์ในอนาคตต่อไป