f

สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงใหม่

ชลประทานเชียงใหม่ยืนยันมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง แต่ขอให้ผู้ใช้น้ำแต่ละพื้นที่ช่วยกันประหยัดน้ำและงดเพาะปลูกพืชใช้น้ำมาก

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สถานการณ์น้ำในลำน้ำปิง ปริมาณน้ำท่าของลำน้ำปิงลดลงจากค่าเฉลี่ย 84 % ฝนที่ตกเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้มีน้ำไหลในลำน้ำมากขึ้น ในส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลได้ส่งน้ำก้อนที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สามารถนำน้ำไปถึงฝายหนองสลีคได้น้ำเพิ่มขึ้น 160,000 ลบ.ม สำหรับสถานการณ์แหล่งน้ำชลประทาน อำเภอที่มีน้ำชลประทานมากกว่า 50% มี 3 อำเภอ คือ เมือง แม่แจ่มและสันป่าตอง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ประเภท คือ พื้นที่มีน้ำเพียงพอ พื้นที่มีน้ำน้อย และพื้นที่ไม่มีน้ำ ในส่วนกิจกรรมพืชใช้น้ำน้อย มอบให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนกิจกรรมหรือโครงการเกษตรอื่นๆ มอบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านกิจกรรมหรือโครงการนอกภาคเกษตรมอบสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ การช่วยเหลือประชาชนในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน หรือพืชใช้น้ำน้อยของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ 2.1 ล้านบาทแล้ว ส่วนโครงการอื่นที่อยู่นอกเหนือภาคการเกษตรจำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 26.8 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติงบประมาณ

ด้านการประมง ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศขอให้งดเลี้ยงปลากระชังไปแล้ว แต่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้เลี้ยงปลากระชังขอร้องให้ส่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งทางชลประทานได้ดำเนินการเปิดน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์  และช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตก ทำให้มีปริมาณน้ำในลำน้ำปิงเพิ่มขึ้น  ขณะนี้ ทางประมงจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งมาว่าเหลือปลาในกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำปิงประมาณ 100 กระชัง โดยปลายเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะจับให้หมด

ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำส่งไปทั้งหมด 6 รอบสัปดาห์ รอบละ 1.7 ล้าน ลบ.ม. โดย 4 รอบแรกเป็นน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ส่วนครั้งที่ 5-6 ไม่ได้ส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แต่บริหารจัดการโดยใช้ศักยภาพของลำน้ำและน้ำสาขาที่ไหลลงน้ำปิง ทำให้สามารถเก็บน้ำไว้ในเขื่อนได้ประมาณ  3.4 ล้าน ลบ.ม. จะทำให้สามารถส่งน้ำได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ไม่มีความเดือดร้อน เนื่องจากงดการปลูกพืชฤดูแล้ง อยู่ในสภาพเฝ้าระวังสถานการณ์ปกติ

สรุปผลการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบนที่ผ่านมา จากการบริหารจัดการน้ำจำนวน 6 รอบสัปดาห์ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบดูดน้ำใช้ในการประมงและการเกษตร จึงได้มีการลงพื้นที่และทำความเข้าใจ เนื่องจากการปล่อยน้ำในเขตชลประทานช่วงนี้ เป็นการปล่อยน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการประมงและการเกษตร ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สรุปการบริหารจัดการน้ำตามนโยบายของสำนักชลประทานที่ 1 ใน 6 มาตรการ และประชุมหาหนทางการแก้ไขปัญหาที่จะบริหารน้ำ รอบสัปดาห์ที่ 7 ต่อไป

[huge_it_gallery id=”5″]