f

รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่าง Roadmap อาเซียนปลอดหมอกควัน

รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่าง Roadmap อาเซียนปลอดหมอกควัน

รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่าง Roadmap อาเซียนปลอดหมอกควันแก่ผู้เข้าร่วมประชุมระดับผู้แทนอาวุโส ระดับปลัดกระทรวง/อธิบดี และระดับปฏิบัติงานจาก 10 ประเทศอาเซียน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทย

 

สายวันนี้ 7 มี.ค.59 ที่ รร.ฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่าง Roadmap อาเซียนปลอดหมอกควันแก่ผู้เข้าร่วมประชุมระดับผู้แทนอาวุโส ระดับปลัดกระทรวง/อธิบดี และระดับปฏิบัติงานจาก 10 ประเทศอาเซียน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทย

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.กทช.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือและความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันตามถ้อยแถลง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 พร้อมอนุมัติงบกลางในวงเงินกว่า 93 ล้านบาท ให้กับ 9 จังหวัดภาคเหนือดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศอาเซียนในการสร้างความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป