f

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้บ้านออนกลางใต้ หมู่ที่ 9 ตำบล
ออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยขึ้น ในพื้นที่ของหมู่ที่
1, 3, 4, 5, 6, 10 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ทำให้บ้านพักอาศัย อาคารสิ่งปลูกสร้างและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก ราษฎรได้รับผลกระทบ 145 ครัวเรือน 435 คน 

 

[huge_it_gallery id=”2″]