f

นิทรรศการ ภูษา ราชินี 2559 ทอด้วยรัก ปักด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี

นิทรรศการ ภูษา ราชินี 2559 ทอด้วยรัก ปักด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี

เชียงใหม่จัดนิทรรศการ ภูษา ราชินี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และซาบซึ้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทย

วันนี้ (26 กุมพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น.ท่านหญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ภูษา ราชินี ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และซาบซึ้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันทอมือหริภุญชัย องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูนฯ ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการ “ภูษา ราชินี”ภายในงานมีนิทรรศการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน นิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์ผ้ากับมาตราฐาน GI และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทอ” นิทรรศการ “ไหมอีรี่กับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และนิทรรศการ “ผ้าสีฟ้าตามธรรมชาติ” เวทีเรื่องเล่าและเสวานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รวมทั้งบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โครงการพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชนต่างๆ กว่า 30 บูธ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทรศัพท์ 053-114110-5 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่