f

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริการจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอสภาพปัญหา รวมทั้งระดมสมองในการเสนอในการเสนอเป้าหมายแนวทางระยะเร่งด่วน กลาง ยาว ซึ่งเป็นกระบวนการผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไปสู่การปฏิบัติ

วันนี้ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบอลลูน 1-2 โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าประชุมในวันนี้ ประกอบไปด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนจากคณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จำนวนประมาณ 250 คน เพื่อรวมทั้งระดมสมองในการเสนอในการเสนอเป้าหมายแนวทางระยะเร่งด่วน กลาง ยาว ซึ่งเป็นกระบวนการผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไปสู่การปฏิบัติ นายประสิทธิ์ วงน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำปิงตอนบน เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2558 – 2569 ตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เสนอและมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและแผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนแบบบูรณาการประจำปี ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำในฐานะเลขาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้กำหนดการขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำปี 2561 ถึง 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการประจำปี 2561 เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในลุ่มน้ำปิง ปี 215561 – 2564 และแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการประจำปี 2561 ของลุ่มน้ำปิงต่อไป