f

จังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนที่รวมพลังสร้างสามัคคีและความจงรักภักดี

 

จังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนที่รวมพลังสร้างสามัคคีและความจงรักภักดี ณ ศาลาประชาคมในที่ว่าการอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (1 มี.ค.59) เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมในที่ว่าการอำเภอกัลยานิวัฒนา จ.ชม. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ชม.เป็นประธานเปิดการให้บริการในโครงการ ผวจ.ชม. หน.ส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท พบประชาชน ประจำเดือน มี.ค.59 บำบัดทุกข์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ และพระมหากษัตริย์ รักษากฎหมาย รักสงบ รู้รักสามัคคี พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ของเหล่ากาชาด จ.ชม. มูลนิธิสามัคคีการกุศล และ สนง.ปภ.โดยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ชม. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานราชการ ที่มาร่วมให้บริการ มอบโคคู่ในโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลืมพระเกียรติ 88 พรรษาแก่เกษตรกร 2 ราย และมอบพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และมอบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ของชนเผ่าปะกากาญอ เผ่าลีซู และเผ่าม้งที่มารับบริการกว่า 600 คนจาก 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน พร้อมแจ้งความห่วงใยของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการพัฒนา การดูแลรักษาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การป้องกันการเผาป่า สกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญมั่นคง ก่อนที่เยี่ยมชมการให้บริการของ 25 หน่วยงานและประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชารัฐของอำเภอกัลยานิวัฒนา