f

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

[huge_it_gallery id=”10″]

 

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นําเจ้านายฝ่ายเหนือ กงศุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบำนาญสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ สถาบันศึกษา นักเรียน นักศึกษา บริษัท ห้างร้าน พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณพุทธศักราช 1826 ถึงประมาณพุทธศักราช 1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1826 ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมาถึงปีพุทธศักราช 2558 ครบ 732 ปี