f

จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ OSS 2 แห่ง รับรายงานและใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว

คณะรัฐมนตรีมีมติผ่านให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นชั่วคราวและทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือจำนวนสองแห่งมีความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559 ที่เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาจำนวน4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานตามนโยบายของ คสช.,กลุ่มบัตรสีชมพูที่ครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 , กลุ่มที่ถือหนังสือเดินทางเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติ , ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มอายุไม่เกิน 18 ปีให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานไหมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 19 กรกฎาคม 2559 บริเวณจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่แบบเบ็ดเสร็จโดยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ทำงานในประเทศไทยอีกสองปี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยแรงงานต่างด้าวต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก่อนก่อนจะไปติดต่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ 2 แห่งคือ สำนักงานการจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกแห่ง โดยมีค่าธรรมเนียมการขอเรียกทำงาน 2 ปีต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องโดยต้องเหลือศูนย์ oss ที่จะไปรายงานตัวเพื่อทำใบอนุญาตทำงาน  แต่เข้าไปดำเนินการตามวันนัดที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน โดยเริ่มชำระค่าทำเนียมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป