f

งาน Healthy Chiangmai Fair

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาล หน่วยงาน ชมรมและสมาคมในจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน Healthy Chiangmai Fair กินอาหาร สะอาด อร่อย เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อสขภาพที่ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท พบกับบูธ Ms Clean Food และตลาดนัดผักปลอดสารพิษจากเครือข่ายอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย อาหารสุขภาพจากร้านอาหารชั้นนำของเชียงใหม่ ที่ผ่านมาตรฐาน, Clean Food good taste gold, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐาน, วัสดุภัณฑ์ Eldercare ทีไ่ด้มาตรฐาน, รองเท้าเพื่อสุขภาพ พร้อมตรวจสุขภาพเท้า, สาธิตอาหารเพือสุขภาพ สาธิตการชงชา, ปลูกผัก..ให้แม่ และเวทีเสวนา พบแพทย์และนักวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สอบถามเพิ่มเติม โทร 053 210 146, 081 391 4059, 088 257 0364

S__40050721