f

กิจกรรมวันไตโลก ปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง “Kidney Disease & Children”

โครงการนิทรรศการ และกิจกรรมวันไตโลก ปี ๒๕๕๙

ในหัวข้อเรื่อง “Kidney  Disease & Children”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.         พิธีเปิด

 • อาจารย์นายแพทย์ดิเรก บรรณจักร หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต กล่าวรายงานกิจกรรมวันไตโลก
 • ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

๐๙.๓๐ – 15.30 น.     การบรรยายและการตอบปัญหา “เสวนาผู้ป่วยโรคไตเด็ก”

การบริการตรวจคัดกรอง

 • ซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคไต
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณ BMI
 • ตรวจ ABI
 • ตรวจ Body Fat
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 • ปรึกษาและให้ความรู้โดยแพทย์ และเภสัชกร

ด้านโภชนาการ

 • จัดกิจกรรม อาหารเมนูลูกรัก เรื่อง พลังงานกับลดเค็ม
 • สาธิตเรื่องอาหารในผู้ป่วยโรคไต