f

การแถลงข่าวการประชุมคณะมนตรี องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50 และการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ ระบบคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50

การแถลงข่าวการประชุมคณะมนตรี องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50 และการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ ระบบคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th  ASOSAI Governing Board Meeting) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559

การแถลงข่าวการประชุมคณะมนตรี องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50 และการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ ระบบคุณธรรมแห่งชาติ วันนี้ (9 ก.พ. 59) เวลา 09.30น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีการแถลงข่าวการประชุมคณะมนตรี องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50 และการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ ระบบคุณธรรมแห่งชาติ โดย นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นางสิรินทร์  พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2543 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศไทยได้รับเกียรติจากASOSAI ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมัชชา ครั้งที่ 8 ที่เชียงใหม่ และได้เป็นประธาน ASOSAI วาระปีพ.ศ. 2544-2546 ในการประชุมสมัชชาครั้งที่ 13 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศไทย ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นมนตรีในคณะมนตรีของ ASOSAIเป็นสมัยที่ 2 และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเซีย

นอกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี ASOSAI ครั้งที่ 50 แล้ว สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศไทย สำนักงานตรวจเงินยังเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ระบบคุณธรรมแห่งชาติ (International Symposium On National Integrity System) โดยเน้นความสำคัญของการเสริมสร้างระบบคุณธรรมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศไทย ก่อตั้งครบ 100 ปี ในวันที่ 18 กันยายน 2558 และครบ 60 ปี ของการเป็นสมาชิกองค์การสถาบัน การตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI)

การสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการตรวจสอบเงินแผ่นดินที่นำเรื่องระบบคุณธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น เพราะการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ ทำให้ประเทศได้รับความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ลำพังกฎหมายไม่เพียงพอที่จะขจัดหรือลดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะแม้จะมีกฎหมายที่ดีเพียงใด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนขาดคุณธรรม ไม่มีคุณธรรม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นก็แก้ไม่สำเร็จ การสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ และสอดคล้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม โดยถือเป็น 1 ใน 12 ค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมในงานสัมมนาประกอบด้วย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอบทความ โดยผู้แทนระดับสูงทั้งในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการตรวจสอบสูงสุดของประเทศต่างๆ อาทิ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประธานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโลกด้วย ประธานศาลตรวจเงินแผ่นดินของตุรกี (President of the Turkish Court of Accounts) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของฮังการี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของอินเดีย (Comptroller and Auditor General of India) นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจเงินแผ่นดินอาวุโสของศาลตรวจเงินแผ่นดินเนเธอร์แลนด์ (Senior Auditor of the Netherlands Court of Audit) และที่ปรึกษาอาวุโสด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของกระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ

สถานที่ในการจัดประชุมและสัมมนาได้แก่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ร่วมมือ และสนับสนุนเป็นอย่างดี จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากสถาบันการตรวจสอบสูงสุดประเทศต่างๆ สู่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มุ่งหวังให้การจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ระบบคุณธรรมแห่งชาติ (International Symposium On National Integrity System) เกิดแนวทางการตรวจสอบที่เป็นมิติใหญ่ ยึดหลักคุณธรรม เป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนต่างๆ ในสังคมให้มีส่วนค้ำจุนประเทศ โดยแต่ละส่วนเปรียบเสมือนเสาหลัก แต่ละต้นที่จะค้ำยันยอดสูงสุดที่เป็นหลังคา หลังคาแห่งคุณธรรม โดยยึดหลัดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) อาจกล่าวได้ว่างานครั้งนี้เป็นการรวมตัวของเสาหลักสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นำไปใช้ระดมความคิด วางแนวทาง และปรับวิธีการวางรากฐาน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระบบคุณธรรมแห่งชาติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และรูปธรรม อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างระบบการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากลของประเทศไทย อย่างยั่งยืนต่อไป

[huge_it_gallery id=”3″]